78.5°E 泰星5号 试收报告
浏览:3729 发布日期:2016-4-25 05:56

一、试收时间:2011年5月28日晚上21点
二、接收器材:1米5的联星正馈锅+PBI1800C高频头+同洲2830S
三、接收位置:广东深圳,楼顶天台,前方无遮挡
四、试收结果:
3986 V 4815 最强信号(适合用来寻星);
3429 H 6104 、3442 H 5185、3452 H 7188、3448 V 2917、3480 H 26667、3520 H 28125、3551 H 13333、3574 H 7492、3600 H 26667、3764 V 5900、3804 V 4551(强信号);
3418 V 3333 一组信号越高于门限值(勉强可以收看);
3408 V 4444、3438 V 3333、4110 V 2530、4122 V 4688(信号在门限附近,图像卡的利害);

4014 V 1200 、4051 V 5084、4103 V 2530、4104 V 2530、4130 V 2530(无信号质量);
3413 V 3333、3422 V 2222、3414 V 2148 、3432 V 6667、3444 V 1556、3451 V 1085、3454 V 3333、3455 V 2222、3457 V 2222、3459 V 1085、3461 V 2857、3489 H 3333、3511 H 2963、3515 V 2917、3521 H 2960、3545 V 30000、3562 H 4444、3585 V 30000、 3606 V 3121、3608 V 2500、3618 V 12500、3627 H 2500、3640 H 28066、3641 V 4444、3664 H 3704、3689 H 3333、3695 H 3367、3784 V 4262、3824 V 2222、3834 V 1445、3838 V 3895、3845 V 5925、3854 V 5925、3865 V 2895、3875 V 2400、3886 V 2500、3891 H 3125、3896 H 3125、3905 H 6250、3928 V 3330、3932 H 4690、3960 V 30000、3966 V 4550、3967 H 4551、3977 V 2917、3985 H 3700、4013 V 6400、4037 V 2025、4107 V 2530、4113 V 2530、4126 V 2530、4133 V 2530、4134 V 2530、4136 V 2530、4137 V 2530、4153 V 2222、4157 V 1852、4160 V 2000、4174 V 5000 信号低于门限值(信号质量条不能变绿色)
五、结论:
发现这颗星的信号比较差,特别是垂直极化信号几乎只收下四五组信号,水平极化信号稍微要强一些
用1米5的锅主收78.5°E 泰星5号,只能下到一半的节目,很多组信号都是不过门限值,看来要下全这颗星上的节目最少需要1米8的锅子了。
原文地址:http://img.weixingcanshu.com/data/attachment/portal/201604/25/055628akkkwu3da7duqbb8.attach
微信搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!

卫星参数网公众号